ALGEMENE VOORWAARDEN LIB

Versie 16 augustus 2022

Deze voorwaarden hebben betrekking op LIB: bestaande uit LIB the mag, LIBBIES, Mo.men.t en Watismijnhumandesign.nl.

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

LIB: de eenmanszaak, gevestigd op Risten 29, 4891BA Rijsbergen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer 54616611. LIB wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door D.M.C. Verhagen.

Diensten/aanbod: alle diensten die je kunt afnemen van LIB: opleidingen, cursussen, events, workshops, fysieke en software producten (waaronder LIBBIES.nl: een membership website met gratis en VIP/premium content, Mo.men.t: een motivatie programma, en Watismijnhumandesign.nl). Het actuele aanbod van alle diensten staat weergegeven op de websites van LIB (www.libthemag.com, www.libbies.nl en www.watismijnhumandesign.nl).

Opdrachtgever: jij, ofwel degene die, als ondernemer of particulier, in contact treedt met LIB en/of een of meer opdrachten verstrekt aan of afneemt van LIB.

Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan LIB om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van aanbod van LIB. Het actuele aanbod van alle diensten staat weergegeven op de website van LIB.

Derden: die partijen die LIB inzet voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en LIB. 

 Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met LIB.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met LIB, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Al degenen die voor LIB werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

2.4 LIB wijst jouw algemene voorwaarden en die van elke andere partij van de hand. De uitdrukkelijke afwijzing van jouw en andere algemene voorwaarden doet LIB schriftelijk. Bij die schriftelijke afwijzing verklaart LIB haar eigen algemene voorwaarden van toepassing.

2.5 Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zal LIB een of meer vervangende bepalingen opstellen. Hierbij neemt LIB zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht.

2.6 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als en voor zover ze specifiek en schriftelijk door LIB zijn aanvaard.

2.7 Als LIB geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat LIB op enige mate het recht verliest om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8 LIB mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden staat op website.

 Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van LIB zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De overeenkomst tussen jou en LIB komt tot stand zodra je je een dienst of product op de website van LIB hebt besteld. Bestel je een dienst of product niet direct via de website van LIB, maar op een andere manier (bijvoorbeeld via e-mail, per telefoon, face-to-face of via videobellen), dan komt de overeenkomst tussen jou en LIB tot stand zodra je van LIB een e-mail hebt ontvangen, waarin de afspraken zijn vastgelegd.

3.3 Als LIB mondelinge toezeggingen doet of heeft gedaan, dan zijn die pas bindend zodra LIB ze schriftelijk aan je heeft bevestigd.

3.4 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat LIB deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment waarop LIB feitelijk een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst.

3.5 Jij zorgt ervoor dat je alle gegevens, waarvan LIB aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LIB verstrekt.

3.6 Verstrek je de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LIB, dan heeft LIB het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ook heeft LIB het recht om ten gevolge van de vertraging ontstane extra kosten (op basis van de gebruikelijke tarieven) aan jou in rekening te brengen.

3.7 Alle termijnen voor werkzaamheden door LIB zijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij LIB met jou uitdrukkelijk een fatale (lever)datum schriftelijk heeft afgesproken.

 Artikel 4 Inschakelen van derden

4.1 Voor een goede uitvoering van de overeenkomst heeft LIB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. LIB is behoudens in het geval waarin van de kant van LIB sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor schade beperken, is LIB gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking ook namens jou te aanvaarden.

 Artikel 5 Bijzondere voorwaarden diensten/aanbod LIB

5.1 In het aanbod/de diensten van LIB deelt LIB en daarbij betrokken derden, kennis, ervaring en tools om een succesvol bedrijf te ontwikkelen. Het succes van het aanbod/de diensten van LIB is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. LIB kan niet garanderen dat jouw onderneming een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert.

5.2 Het aanbod/de diensten van LIB houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. De door LIB ingezette derden, en ook LIB zelf, spannen zich zoveel mogelijk in zodat je een positief resultaat kunt realiseren, maar kunnen niet garanderen dat je dit positieve resultaat ook echt behaalt. Bij de uitvoering van de overeenkomst handelen de door LIB ingezette derden en LIB zelf op een wijze zoals van redelijk handelende en redelijk bekwame professionals verwacht mag worden.

5.3 LIB spant zich in om de juiste handvatten aan te reiken om jouw onderneming te starten en te verbeteren. Ook staat LIB binnen de grenzen van haar aanbod/diensten voor jou klaar. De ondersteuning die LIB je biedt staat beschreven in de overeenkomst.

5.4 Een live dag kan onderdeel zijn van de overeenkomst. Als dat zo is, dan vindt de live dag plaats op een vooraf bekendgemaakte datum en is onder voorbehoud van wijzigingen. LIB maakt van tevoren aan jou bekend wanneer de live dag gepland staat.

5.5 Annuleren of verzetten van de live dag door jou is niet mogelijk. Dit betekent dat als jij, Opdrachtgever, niet beschikbaar bent op de vooraf bekendgemaakte datum, de live dag voor jou komt te vervallen en dat je die gemiste live dag niet kunt inhalen.

5.6 Jij als Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij jouw aanmelding bij LIB (en de door haar ingezette derden) verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

5.7 De diensten van LIB zijn persoonlijk en kun je niet overdragen, met uitzondering van tickets tot openbare (niet besloten) events.

 Artikel 6 Gebruik van materialen en licenties

6.1 Gedurende het membership of de opleiding/cursus/workshop heb jij, Opdrachtgever, toegang tot de materialen en online community’s van LIB, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

6.2 Zodra jouw membership/opleiding/cursus/workshop eindigt, heb je niet langer toegang tot de materialen en online community’s van LIB, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Voor het overige is artikel 12 (Intellectueel eigendom) van toepassing op de materialen van LIB.

 Artikel 7 Niet goed, geld terug-garantie / herroepingsrecht / annuleren

7.1 LIB vindt het belangrijk dat jij, Opdrachtgever, tevreden bent. Daarom hanteert LIB een niet-goed-geld-terug-garantie. Je kunt je uiterlijk tot 14 dagen na je aanmelding voor een van de diensten van LIB nog bedenken. Je mag dan gebruik maken van de 14 dagen herroepingstermijn, die normaal gesproken alleen toekomt aan particulieren (niet-ondernemers). Als je hiervan gebruik maakt, annuleer je je aanmelding voor de betreffende dienst van LIB.

7.2 Annuleren/herroepen doe je door aan LIB een e-mail te sturen. De dag dat je de e-mail verstuurt geldt als het annulerings-/herroepingsmoment. LIB checkt of je tijdig hebt herroepen.

7.3 Als je al aanbetalingen hebt gedaan, dan betaalt LIB die zo spoedig mogelijk aan je terug, mits LIB heeft vastgesteld dat je tijdig hebt herroepen/geannuleerd. 

7.4 Bij annulering/herroeping moet je al het materiaal dat je al in het kader van de overeenkomst van LIB ontvangen had bij LIB inleveren c.q. aan LIB terugsturen. De licenties op de door LIB verstrekte cursussen, opleidingen, workshops, tools en community’s vervallen ook.

7.5 Na verloop van 14 dagen na je aanmelding kun je je deelname aan een opleiding, cursus of workshop niet meer kosteloos annuleren. Gedurende een opleiding, cursus of workshop kun je niet tussentijds opzeggen. Je bent er expliciet mee akkoord dat artikel 7:408 lid 1 BW over tussentijdse opzegging niet van toepassing is. Een uitzondering op de tussentijdse opzegging geldt voor een membership op libbies.nl: een membership kun je te allen tijde downgraden of geheel opzeggen zonder opzegtermijn. Heb je een VIP membership, dan betaal je per maand, en dat betekent dat je bij het opzeggen van je VIP membership gedurende de resterende dagen van de maandelijkse betaalperiode nog gebruik kunt blijven maken van je VIP voordelen. Na het verstrijken van deze periode vervallen je VIP voordelen en wordt jouw account beperkt tot de voordelen van een GRATIS membership. Zeg je je GRATIS membership definitief op, dan wordt je account per direct gesloten. Je kunt er ook voor kiezen om je hele account en je inloggegevens definitief te verwijderen. Vanaf het moment van definitieve verwijdering heb je geen toegang meer tot alle content die je gedurende je membership hebt aangeleverd (zoals downloads, blogs, comments en artikelen). Wil je deze gegevens uit de community ook verwijderd hebben dan kun je een verwijderingsverzoek doen aan LIB. Ook heb je vanaf het moment van de definitieve verwijdering van je account geen toegang meer tot eventuele PREMIUM content die je hebt aangekocht; dit geldt zowel voor members als niet-members. Voor memberships die maandelijks terugkerende betalingen kennen geldt dat er bij opzegging geen recht is op geld retour van de lopende betaalperiode.

7.6 Er is een uitzondering op de niet-goed-geld-terug-garantie van lid 1 van dit artikel en dat is de volgende. Heb je bij LIB online (via de website) een membership, cursus, workshop of training met een digitale inhoud aangeschaft en krijg je direct na betaling toegang tot alle online inhoud? Dan is het herroepingsrecht niet van toepassing. Ook de aankoop van Premium Content valt niet onder dit artikel: deze eenmalige aankoop kan niet geannuleerd of herroepen worden.

 Artikel 8 Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

8.1 Wanneer je wilt deelnemen aan een event, dan schaf je hiervoor middels de door LIB. voorgeschreven wijze een toegangskaart aan.

8.2 Jij staat zelf in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

8.3 Je moet de toegangskaart gedurende het hele event/de hele live bijeenkomst bij je dragen, zodat je je toegangskaart op eerste verzoek van medewerkers van LIB kunt laten zien.

8.4 Gedurende je verblijf op de locatie van het event/de live bijeenkomst gedraag je je in overeenstemming met de geldende normen wat betreft openbare orde, goede zeden en fatsoen. Verder moet je je houden aan de door LIB en/of de op de locatie gehanteerde huisregels die betrekking hebben op het event/de live bijeenkomst. In dit verband moet je je ook houden aan de door LIB of door haar ingeschakelde derden gegeven aanwijzingen en instructies. Gedraag je je niet volgens wat hiervoor is beschreven en/of volg je de gegeven instructies niet op, dan is LIB en/of door haar ingeschakelde derden gerechtigd om je de toegang tot het event/de live bijeenkomst te weigeren of je van de locatie te (laten) verwijderen. Doet zich dit voor, dan heb je geen recht op enige schadevergoeding en/of restitutie van de aanschafprijs van je toegangskaart.

8.5 Eenmaal gekochte toegangskaarten neemt LIB niet terug als je niet (meer) kunt of wilt komen naar het event/de live bijeenkomst. Er vindt in dat geval ook geen terugbetaling van het aankoopbedrag en/of reserveringskosten plaats door LIB.

8.6 Als je niet (meer) kunt of wilt deelnemen aan een event/live bijeenkomst, dan is het in bepaalde gevallen toegestaan dat je je kosteloos laat vervangen door iemand anders. Stuur dan een e-mail naar hello@libthemag.com om vooraf goedkeuring te verkrijgen.

8.7 Als LIB een event/live bijeenkomst annuleert, dan betaalt LIB uitsluitend het bedrag dat vermeld staat op de toegangskaart aan je terug.

8.8 Om voor terugbetaling van het bedrag voor je toegangskaart(en) in aanmerking te komen, moet je binnen 14 dagen na bekendmaking van de annulering door LIB je geldige toegangskaart aan LIB overhandigen. Dit overhandigen en het tegelijk aanvragen van een terugbetalingsverzoek kun je per e- mail aan LIB doen.

8.9 Servicekosten, reserveringskosten en overige schade vergoedt LIB niet. Je kunt ook geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander event/live bijeenkomst.

8.10 Als LIB een event/live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of andere locatie, dan brengt LIB je hiervan minimaal 7 dagen voor de oorspronkelijke datum van het event/de live bijeenkomst op de hoogte. Bij het verschuiven van een event/live bijeenkomst naar een andere datum of een andere locatie, betaalt LIB niet het aankoopbedrag van je toegangskaart(en) en/of servicekosten aan je terug. Ook kom je niet in aanmerking voor vergoeding van enige schade die je lijdt of geleden hebt.

8.11 Als LIB in geval van ziekte of een andere overmachtsituatie (zie ook artikel 11), een event/live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of andere locatie of een event/live bijeenkomst ten gevolge daarvan geheel annuleert, dan is LIB niet aansprakelijk voor enige schade die je ten gevolge daarvan lijdt of hebt geleden of nog zult lijden.

8.12 LIB mag foto- en/of filmopnamen maken van het event/de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van LIB. Bij je aanmelding voor een event/live bijeenkomst vraagt LIB daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming, omdat beeldmateriaal waarop je herkenbaar in beeld bent een persoonsgegevens is, waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Meer informatie over hoe LIB omgaat met foto- en/of filmopnamen waarop jij herkenbaar te zien bent, kun je lezen in de privacyverklaring van LIB. Je vindt de meest recente versie van deze privacyverklaring op de websites van LIB.

 Artikel 9 Opschorting en ontbinding

9.1 LIB mag de overeenkomst met jou ontbinden als jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt. 

9.2 Verder mag LIB de overeenkomst met jou ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van LIB kan worden gevergd, dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst met jou in redelijkheid niet van LIB mag worden verwacht.

9.3 Voordat LIB overgaat tot het ontbinden van de overeenkomst met jou, stuurt LIB je een schriftelijke ingebrekestelling. Schriftelijk is per e-mail. In die schriftelijke ingebrekestelling geeft LIB je nog een korte termijn om alsnog aan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te voldoen. Doe je dat niet binnen de in de schriftelijk ingebrekestelling genoemde termijn, dan is de overeenkomst ontbonden na verloop van de in de schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn.

9.4 LIB mag de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met jou en deze algemene voorwaarden opschorten, als jij de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt. Als LIB gegronde redenen heeft om te vrezen dat jij als Opdrachtgever je verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet (behoorlijk) zult nakomen, mag LIB de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met jou en deze algemene voorwaarden ook opschorten.

9.5 LIB brengt je schriftelijk op de hoogte van de opschorting. Schriftelijk is per brief of e-mail.

9.6 In de volgende gevallen staat het LIB vrij om de overeenkomst met jou onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden, zonder dat LIB verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan jou:

-jouw bedrijf liquideert;

-je vraagt de toepassing van de schuldsaneringsregeling aan of deze regeling is op jou van toepassing;

-je vraagt surseance van betaling aan;

-je vraag het faillissement van je onderneming aan;

-je onderneming is in staat van faillissement verklaard;

-je kunt niet langer vrijelijk over je vermogen beschikken.

9.7 Zodra de overeenkomst met jou is ontbonden, zijn alle vorderingen van LIB op jou onmiddellijk opeisbaar. Als LIB de overeenkomst met jou opschort, behoudt LIB al haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Prijzen en betalingsvoorwaarden

10.1 De prijzen van het aanbod/de diensten zijn altijd exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

10.2 Betaling kan ineens of, als LIB dat schriftelijk aanbiedt, in termijnen. Als je betaalt in termijnen, dan blijft ook na het einde van de overeenkomst de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot je het volledige verschuldigde bedrag hebt betaald.

10.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, betaal je voor alle diensten en producten van LIB direct elektronisch bij het bestellen c.q. aangaan van de overeenkomst het verschuldigde bedrag ineens of in termijnen, als die mogelijkheid er is en je hiervoor gekozen hebt. Membership worden maandelijks geïncasseerd via automatische incasso. Je geeft hiervoor expliciet toestemming tijdens het aangaan van een membership. Je hebt via je account inzage in al je betalingen en kunt daar tevens alle facturen downloaden.

10.4 Een eventueel resterend saldo op een vooraf betaalde strippenkaart (Mo.men.t) wordt niet terugbetaald indien je uit eigen beweging stopt met het Mo.men.t programma. Wel kun je dit saldo, na overleg met LIB, overdragen aan iemand anders.

10.5 Betaling geschiedt zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen.

10.6 Bij een betalingsachterstand ontvang je van LIB een betalingsherinnering, waarin staat vermeld dat bij niet tijdige betaling administratiekosten doorberekend worden voor de ingebrekestelling. Ook kondigt LIB aan dat LIB bij niet tijdige betaling de toegang tot een membership, opleiding, cursus, workshop, de online community, events en/of live bijeenkomsten, online sessies etc. opschort dan wel ontzegt. Vindt na deze betalingsherinnering geen tijdige betaling plaats, dan ben je in verzuim en ben je wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten bovenop het openstaande bedrag verschuldigd aan LIB. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500 exclusief btw, tenzij je een particulier (consument) bent. In dat laatste geval ben je de buitengerechtelijke incassokosten op basis van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten aan LIB verschuldigd, met een minimumbedrag van € 40,=.

10.7 Is de overeenkomst aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.8 Klachten over een factuur moet je binnen 1 (één) week na de datum op de factuur schriftelijk bij LIB melden. Schriftelijk is per e-mail. Doe je dit niet binnen de gestelde termijn, dan ben je te laat en heb je je rechten verwerkt. Een klacht over een factuur schort je betalingsverplichting niet op.

10.9 Zodra LIB je in gebreke heeft gesteld, schort LIB haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden op totdat je het verschuldigde bedrag (met inbegrip van alle kosten) hebt voldaan.

 Artikel 11 Overmacht

11.1 LIB hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie. LIB is dan niet aansprakelijk voor schade die je hebt geleden, lijdt en/of nog zult lijden.

11.2 Onder overmacht verstaat LIB onder andere: overheidsmaatregelen; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten; (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onder andere netwerken, software, diensten en programma’s van derde partijen; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen; oorlog; staking; natuurgeweld; brand; terrorisme; vervoersproblemen, het plotseling niet beschikbaar zijn van een locatie of (cursus/training/workshop)ruimte; andere bijzondere omstandigheden (zoals pandemieën, epidemieën, virussen, lockdown, natuurrampen, overstromingen, etc.)

11.3 LIB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de overmachtsituatie intreedt nadat LIB haar verplichting had moeten nakomen.

11.4 Zolang de overmachtsituatie voortduurt mag LIB de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden opschorten. Duurt deze periode langer dan 2 (twee) maanden, dan mag zowel jij als LIB de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

11.5 Is LIB ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie de overeenkomst al gedeeltelijk nagekomen en vertegenwoordigt dat deel een zelfstandige waarde, dan mag LIB om voor dit nagekomen gedeelte een factuur aan je sturen.

 Artikel 12 Intellectueel eigendom/gebruik van materialen

12.1 Op teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, en andere content behorende bij de diensten en producten van LIB, bezit LIB de intellectuele eigendomsrechten. Zolang de overeenkomst duurt mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij LIB je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, dienst of product, tenzij LIB je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

12.2 Als voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht een registratie of depot vereist is, dan is LIB uitsluitend bevoegd tot het doen daarvan. 

12.3 Het is jou, Opdrachtgever, niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van LIB haar beeldmateriaal, informatie, content, etc. van de website of social mediakanalen te gebruiken.

12.4 Bij overtreding van dit artikel ben je LIB direct een opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (vijfduizend euro) verschuldigd voor iedere overtreding, alsmede € 1.000 (duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van LIB om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

Artikel 13 Klachten

13.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan LIB laten weten door middel van een e-mail via hello @libthemag.com.

13.2 Klachten meld je binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht aan LIB. Meld je je klachten later, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.3 Een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

 Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Als je onjuiste of onvolledige gegevens aan LIB hebt doorgeven, is LIB niet aansprakelijk als hierdoor schade bij jou ontstaat.

14.2 LIB is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door medewerking, diensten en leveranties van andere partijen, waarop LIB weinig of geen invloed heeft.

14.3 Bij ontbinding van de overeenkomst is LIB nooit verplicht om je enige schadevergoeding te betalen of je schadeloos te stellen.

14.4 Heb je zelf schuld aan het ontstaan van je schade en/of ben je zelf verzekerd tegen de ontstane schade, dan hoeft LIB aan jou geen schadevergoeding te betalen.

14.5 Als sprake is van overmacht, dan is LIB niet aansprakelijk voor enige schade.

14.6 De aansprakelijkheid van LIB voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software, applicaties, licenties en hardware, is uitgesloten.

14.7 LIB is eventueel alleen aansprakelijk tegenover jou:

a. voor schade of lichamelijk letsel aan personen als gevolg van een onrechtmatige

daad, die LIB kan worden toegerekend, of

b. voor schade doordat LIB (niet correct) voldoet aan onze overeenkomst.

14.8 Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht van een ander (zoals het eigendomsrecht), het handelen of niet handelen in strijd met de wet (zoals vernieling) en handelen in strijd met normen en waarden (zoals inbreuk op andermans privacy). 

14.9 Iedere aansprakelijkheid van LIB voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Dat betekent dat vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade als gevolg van misgelopen omzet of winst, vertragingsschade, schade door verlies van gegevens, schade door overschrijding van termijnen, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens onze dienstverlening is uitgesloten.

14.10 De eventuele aansprakelijkheid van LIB voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen telt als één (1) gebeurtenis) en is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst afgesproken prijs, exclusief btw.

14.11 De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals hiervoor is aangegeven, geldt niet als je schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door LIB.

14.12 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de directe schade onmiddellijk, maar uiterlijk binnen één (1) maand, na het ontstaan daarvan schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij LIB meldt.

14.13 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen LIB vervalt door het enkele verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding.

14.14 Jij vrijwaart LIB voor iedere aansprakelijkheid voor schade bij derden.

14.15 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je LIB eerst schriftelijk in gebreke stellen en LIB nog een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen of eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

Artikel 15 Geheimhouding en persoonsgegevens

15.1 Jij en LIB zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen, tenzij dit openbare bronnen betreft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 LIB neemt jouw privacy serieus en houdt zich in dit kader aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan haar stelt. Meer informatie over hoe LIB omgaat met persoonsgegevens, kun je lezen in de privacyverklaring van LIB. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat op de website van LIB.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om deze onderling op te lossen, voordat we ze aan de rechter voorleggen.

16.2 Als we er onderling niet uitkomen, dan leggen we geschillen voor aan de bevoegde rechter te Breda.

16.3 Op alle overeenkomsten tussen LIB en jou en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Als bepalingen in onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden strijdig zijn met elkaar, dan geldt hetgeen we in onze overeenkomst hebben afgesproken.

17.2 Tezamen met de je aanmelding voor een of meer van onze producten en/of diensten en de een eventuele bevestigingsmail, vormen deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en LIB. Eventuele eerder overeenkomsten, regelingen en afspraken komen hiermee te vervallen.

17.3 Als onduidelijkheden bestaan over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen af te spreken, waarbij we zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen nemen.

17.4 LIB mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip bovenaan deze voorwaarden. LIB stuurt de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig per e-mail naar je toe.

17.5 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden kun je vinden en lezen op de websites van LIB. Je kunt ze ook in pdf downloaden om ze vervolgens op te slaan.